Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

  image001  
                            Hội đồng KHCN 
Các phòng ban chức năng Các phòng, bộ môn nghiên cứu Các đơn vị trực thuộc Viện
     
Phòng Tổ chức hành chính Bộ môn cây công nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng
 Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế Bộ môn Hệ thống Nông Lâm nghiệp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ Tiêu

Phòng Tài chính Kế toán

 Bộ môn Bảo vệ thực vật Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Cà phê EaKmat
  Bộ môn Lâm nghiệp và cây ăn quả  
  Phòng Thí nghiệm sinh hóa và công nghệ sinh học  
  Bộ môn cây Lương thực và Thực phẩm  
   Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ  
   Phòng phân tích nông hóa  
  Phòng Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông