Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây Hồ tiêu tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2022(20/03/2020)

Nguyễn Quang Ngọc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cây Hồ tiêu Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐUV, ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên”về việc lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025”, ngày 17/03/2020, Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu…

Đại hội Chi bộ Khối Nghiên cứu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2022(09/03/2020)

                                                                        Phạm Văn Thao, Bộ môn Công nghệ Sinh học, Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ Sau thu hoạch Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-ĐUV, ngày 04/02/2020 của Đảng ủy Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên” về việc lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 07/3/2020, Chi bộ Khối Nghiên…

Công ty Cổ phẩn VNIFM ký kết Hợp Đồng Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật về cây bơ Hass với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(02/03/2020)

Đặng Thị Thắm Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Ngày 28 tháng 02 năm 2020, thông qua Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở Nước ngoài, Công ty Cổ phẩn VNIFM đã đến làm việc và ký kết Hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật về cây bơ Hass với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Thành phần tham dự: về phía…