Danh sách các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây Cà phê do WASI chủ trì, tham gia thực hiện(02/04/2018)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ VỀ CÂY CÀ PHÊ DO WASI CHỦ TRÌ, THAM GIA THỰC HIỆN (TÍNH TỪ NĂM 1997 – 2018) Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây cà phê do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Kết quả điều tra nghiên cứu rệp sáp (P. citri Risso)…

Danh sách các đề tài, dự án về cây Hồ tiêu do WASI chủ trì, phối hợp thực hiện(02/04/2018)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VỀ CÂY HỒ TIÊU DO WASI CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN (TÍNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NAY) Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây hồ tiêu do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Thành phần sâu bệnh hại tiêu tại một số vùng trồng chính ở…

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016(16/06/2016)

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016 Đơn vị: VIỆN KHKT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN   TT Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm đề tài/dự án Thời gian thực hiện   I Đề tài/Dự án cấp Nhà nước       1 ĐTĐL: Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại…