1. Tên đơn vị: Phòng Thí nghiệm Trung tâm

Phòng Thí nghiệm Trung tâm được thành lập theo quyết định số 262/QĐ-VNLT ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Viện trưởng Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), tiền thân là Phòng Phân tích Nông hóa (thành lập ngày 08 tháng 04 năm 2002).

2. Điện thoại, fax, email, website (nếu có): 0262 3862 876

3. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số nhân sự: 12 trong đó có 03 ThS, 08 KS và 01 trung cấp

– Lãnh đạo đơn vị:  Đặng Thị Vân, chức vụ: Phó trưởng Phòng  – Phụ trách 

Email: haivanwasi@gmail.com. SĐT: 0976566679 hoặc 0945785768

4. Các hoạt động chính:

* Chức năng:

Nghiên cứu khoa học, phân tích các chỉ tiêu về lý tính đất, thành phần   hóa học, nấm bệnh, tuyến trùng, vi sinh vật của đất, nước, phân bón, cây trồng.

* Nhiệm vụ:

– Phân tích các chỉ tiêu về lý tính đất, thành phần hóa học, nấm bệnh, tuyến trùng, vi sinh vật của đất, nước, phân bón, cây trồng.

– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về đất, phân bón và môi trường

– Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng phân bón hiệu quả cho các loại cây trồng

– Kiểm tra chất lượng phân bón

– Tham gia công tác đào tạo và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và khuyến nông trong lĩnh vực hoạt động của phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

5. Một số hình ảnh của đơn vị:

 Mã hóa và xử lý mẫu

 Mẫu sau khi được xử lý

Phòng thử nghiệm hóa

Phòng thiết bị hóa sinh