DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số: 112/QĐ-VNLT ngày 22/5/2019 của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên)

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh Hội đồng

1

TS. Trần Vinh

Quyền Viện trưởng

Chủ tịch

2

TS. Phan Việt Hà

Phó viện trưởng

Phó chủ tịch

3

TS. Trương La Quyền trưởng Phòng  Khoa học và HTQT

Ủy viên

4

KS. Ngô Đức An Kế toán trưởng

Ủy viên

5

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

Trưởng Bộ môn cây Công nghiệp

Ủy viên

6

TS. Hoàng Mạnh Cường

Trưởng Bộ môn Lâm nghiệp và Cây Ăn quả

Ủy viên

7

ThS. Trịnh Xuân Hồng

Phó trưởng Bộ Môn Lâm nghiệp và Cây ăn quả

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Xuân Hòa

 Trưởng Bộ môn Bảo vệ Thực vật

Ủy viên

9

ThS. Phạm Công Trí

Trưởng Bộ môn Hệ thống Nông lâm nghiệp

Ủy viên

10

TS. Phan Thanh Bình

Trưởng Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch

Ủy viên

11

ThS. Trần Thị Hoàng Anh

Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học

Ủy viên

12

ThS. Châu Thị Minh Long

Phụ trách Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

Ủy viên

13

ThS. Đào Hữu Hiền

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và CGCN Cà phê EaKmat

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Mậu Tuấn

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm NLN Lâm Đồng

Ủy viên

15

ThS. Nguyễn Quang Ngọc

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu

Ủy viên

16

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phó trưởng Phòng Khoa học và HTQT

Ủy viên – Thư ký

Danh sách gồm 16 thành viên./.