DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số: 46/QĐ-VNLT ngày 05/02/2018 của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên)

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh Hội đồng

1

TS. Nguyễn Văn Thường

Phó viện trưởng

Chủ tịch

2

TS. Trần Vinh

Phó viện trưởng

Phó chủ tịch

3

TS. Trương Hồng

Quyền viện trưởng

Ủy viên

4

TS. Phan Việt Hà

Phó viện trưởng – Trưởng Phòng Khoa học và HTQT

Ủy viên

5

ThS. Trịnh Xuân Hồng

Phó trưởng Phòng Khoa học và HTQT

Ủy viên

6

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phó trưởng Phòng Khoa học và HTQT

Ủy viên

7

KS. Ngô Đức An

Kế toán trưởng

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Xuân Hòa

 Trưởng Bộ môn Bảo vệ Thực vật

Ủy viên

9

ThS. Phạm Công Trí

Trưởng Bộ môn Hệ thống Nông lâm nghiệp

Ủy viên

10

TS. Phan Thanh Bình

 Trưởng Phòng Thí nghiệm Sinh hóa và CNSH

Ủy viên

11

ThS. Đinh Thị Tiếu Oanh

Trưởng Bộ môn cây Công nghiệp

Ủy viên

12

TS. Hoàng Mạnh Cường

Trưởng Bộ môn Lâm nghiệp và Cây ăn quả

Ủy viên

13

TS. Trương La

Trưởng Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Mậu Tuấn

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm NLN Lâm Đồng

Ủy viên

15

ThS. Nguyễn Quang Ngọc

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu

Ủy viên

16

ThS. Trần Thị Minh Huệ

Phó trưởng Phòng Khoa học và HTQT

Ủy viên – Thư ký

Danh sách gồm 16 thành viên./.