1. Tên chính thức:

    Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế

2. Số điện thoại và địa chỉ email:

    Số điện thoại: (+84 262). 3862791 – (+84 262). 3862643

    Email: phongkhoahocwasi53@gmail.com

3. Cơ cấu tổ chức

– Tổng số nhân sự: 07 trong đó 02 tiến sĩ, 01 thạc sĩ và 04 cử nhân.

– Lãnh đao đơn vị:

+ Tiến sĩ: Phan Thanh Bình – Trưởng phòng

+ Tiến sĩ: Lê Đăng Khoa – Phó trưởng Phòng

  • Tel.: (+84) 899152980
  • Email: khoale01610@gmail.com

 + Thạc sĩ: Đào Thị Lan Hoa – Phó trưởng Phòng 

 

4. Các hoạt động chính:

* Chức năng

Tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện quản lý trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, đầu tư xây dựng cơ bản và Hợp tác quốc tế về khoa học.

* Nhiệm vụ

Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch nghiên cứu Khoa học công nghệ; kế hoạch chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; khuyến nông; đầu tư trang thiết bị; tài chính; xây dựng cơ bản; tiêu thụ sản phẩm nghiên cứu khoa học; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu; hợp tác Quốc tế và các hoạt động dịch vụ, kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.

Quy hoạch tổng thể việc khai thác, sử dụng quỹ đất đai, hồ đập, nguồn nước vật tư, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác do Viện quản lý trên cơ sở đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện trước mắt cũng như lâu dài.

Kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ, sản xuất thử,  chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, xây dựng cơ bản, dịch vụ và tiêu thụ các sản phẩm nghiên cứu.

Hợp đồng và thanh lý hợp đồng về nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sản xuất thử, mua sắm trang thiết bị, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tổ chức soạn thảo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, đinh mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ, về quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm. Tổ chức, thành lập các Hội đồng tư vấn nhiệm vụ Khoa học công nghệ của Viện, thẩm định các đề cương nghiên cứu, dự toán; Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài nghiên cứu do Viện chủ trì hoặc phối hợp.

Tổng hợp và lưu trữ kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học, tài liệu, cơ sở dữ liệu về thông tin khoa học công nghệ. In kỷ yếu, Tập san thông tin Khoa học kỹ thuật của Viện, các tài liệu ( tờ bướm, tờ rơi, catalogue) giới thiệu Viện; phụ trách và cập nhật dữ liệu phục vụ Website của Viện; trao đổi mẫu vật và tài liệu khoa học công nghệ với nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học; các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng hoặc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Quản lý cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị… phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và sản xuất thực nghiệm của Viện.

Tham gia xây dựng các phương án sắp xếp tổ chức, cán bộ khoa học công nghệ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.