Khả năng sản xuất giống của một số giống cỏ chăn nuôi trồng tại Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên(29/05/2018)

ThS. Đậu Thế Năm,   Bộ môn Chăn nuôi Đồng cỏ      Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã xây dựng tập đoàn cây thức ăn gia súc gồm một số giống cỏ có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với  điều kiện tại Tây Nguyên như: VA06; Panicum maximum TD58; Paspalum atratum BRA606; Stylosanthes guianensis CIAT 184. Để đáp…

Giới thiệu giống cỏ Panicum maximum cv. Mombasa trồng tại Đắk Lắk(08/01/2018)

Trong chương trình Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, năm 2017 Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ, Viện KHKT NLN Tây Nguyên đã thu thập và tuyển chọn được giống cỏ Panicum maximum cv Mombasa có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tại Đắk Lắk

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat, là đơn vị thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên hay còn gọi VIỆN EAKMAT, có ngành nghề kinh doanh: Tư vấn và chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ về giống, bảo quản chế biến nông sản, vật tư, phân bón. Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản phẩm…