BAN LÃNH ĐẠO VIỆN :

TS. Trương Hồng

Chức vụ : Q. Viện trưởng

Phone : 0262.3833369 – 0914041198

Email : truonghong.wasi@gmail.com

TS. Trần Vinh

Chức vụ : Phó Viện trưởng

Phone : 0262.3926679 – 0905174079

Email : tranvinhtn@gmail.com

TS. Phan Việt Hà

Chức vụ: Phó Viện trưởng

Phone: 0262.3862605 – 0973046369

Email: phanvietha@wasi.ac.com