1. Tên đơn vị: VĂN PHÒNG VIỆN

2. Điện thoại  và email:

Điện thoại: 02623.832858 – 0262.3833407

E-mail: vuthethinh1962@yahoo.com.vn, vanphongwasi@gmail.com

3. Cơ cấu tổ chức:

– Tổng số nhân sự: Phòng có 16 viên chức và Hợp đồng lao động, trong đó: 01 thạc sỹ, 07 đại học, 01 trung cấp, 03 nhân viên bảo vệ, 02 nhân viên lái xe, 02 nhân viên phục vụ.

– Lãnh đạo đơn vị: họ và tên, chức vụ, email, số điện thoại.

+ Ông Vũ Thế Thịnh – Chánh Văn phòng

Email: vuthethinh1962@yahoo.com.vn

Di động: 0983466562.

+ Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Chánh Văn phòng,

Email:tuantchcvientaynguyen@gmail.com

Di động: 0914288988.

+ Bà Đàm Thị Sơn – Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách kế toán),

Email: damsonbmt@gmail.com 

Di động: 0915254679

4. Các hoạt động chính

4.1 Chức năng

– Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác tổ chức, hành chính, quản trị và xây dựng cơ bản của Viện.

– Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

– Phản ánh kịp thời, đúng thời gian quy định thông tin, số liệu kế toán.

– Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.

– Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

– Thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế tài chính; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải kế tiếp theo số liệu kế toán kỳ trước.

– Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán  theo trình tự có hệ thống và có thể so sánh được.

4.2. Nhiệm vụ

Văn phòng Viện được Viện trưởng giao nhiệm vụ:

– Công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ, viên chức, lao động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của Pháp luật;

– Kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện xây dựng cơ bản;

– Quy hoạch tổng thể việc khai thác, sử dụng quỹ đất đai, hồ đập, nguồn nước, vật tư, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác do Viện quản lý trên cơ sở đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện trước mắt cũng như lâu dài;

– Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và lao động;

– Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại của các tổ chức, tập thể và cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện;

– Công tác Hành chính quản trị;

– Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo: “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 và “Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính;

– Kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

– Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Viện;

– Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.