Cách tính toán lượng thuốc bảo vệ thực vật

                                                                                  ThS. Đào Thị Lan Hoa

                             Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên