Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Tải tài liệu tại đây : Cơ chế