LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 10/7 – 14/7/2017