LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO TUẦN 15/10 – 19/10/2018