Giới thiệu bảng quy đổi phân dạng nguyên chất sang thương phẩm và ngược lại

TS. Trương Hồng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Untitled