LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 07/8 – 11/8/2017