LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 06/11 – 10/11/2017