LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 08/01 – 12/01/2018