(Tiếng Việt) THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG LÊ MINH HOAN GỬI CÁN BỘ CHỦ CHỐT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.