Hình ảnh các sản phẩm của Viện

Ảnh: Cà phê bột Ecoffee

Ảnh: Hạt Mắc ca sấy

Ảnh 2: Phân bón lá Nucafe

Ảnh: Phân bón khoáng cho Hồ tiêu – NUPE

Ảnh 4: Chế phẩm sinh học CPVTN3