Hình ảnh các sản phẩm của Viện(27/12/2017)

Ảnh: Cà phê bột Ecoffee Ảnh: Hạt Mắc ca sấy Ảnh 2: Phân bón lá Nucafe Ảnh: Phân bón khoáng cho Hồ tiêu – NUPE Ảnh 4: Chế phẩm sinh học CPVTN3  

Hình ảnh một số giống Bơ(04/10/2017)

Giống bơ booth 7 Giống bơ Booth 7 Giống bơ Reed Giống bơ Reed Giống bơ TA1 Giống bơ TA40 Giống bơ TA40