Hình ảnh một số giống Bơ

Giống bơ booth 7

Giống bơ Booth 7

Giống bơ Reed

Giống bơ Reed

Giống bơ TA1

Giống bơ TA40

Giống bơ TA40