Hình ảnh các giống cà phê của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Giống cà phê vối TR4

Giống cà phê vối TR9

 

Giống cà phê vối TR11

Giống cà phê vối TR12

Giống cà phê vối TR13

Giống cà phê vối TRS1

Giống cà phê chè TN1

Giống cà phê chè TN2

Giống cà phê chè THA1