(Tiếng Việt) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021

 Đặng Thị Thắm

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

     Chiều ngày 04 tháng 02 năm 2020, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những thành tích đạt được trong năm 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời cũng nêu lên những hạn chế, tồn tại và thách thức để toàn thể cán bộ, viên chức của Viện nghiêm túc nhìn nhận và có biện pháp khắc phục trong năm 2021.

     Tham dự Hội nghị có Ban Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Viện. Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị có ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng, ông Vũ Thế Thịnh – Chủ tịch Công đoàn.

Hình 1. Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, ông Trần Vinh – Quyền Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tình hình tài chính năm 2020; Thông báo sửa đổi, bổ sung Qui chế Chi tiêu nội bộ và Qui chế Dân chủ cơ sở của Viện năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân.

Một số kết quả nổi bật của Viện về nghiên cứu khoa học, hợp tác và quản lý KHCN trong năm 2020: Viện triển khai thực hiện 77 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học, nhiệm vụ thường xuyên, với tổng kinh phí là 47,37 tỷ đồng; Nghiệm thu cấp cơ sở 02 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và 02 nhiệm vụ cấp địa phương, 2 NVTXTCN; Nghiệm thu cấp cơ sở và ban hành gần 30 quy trình là sản phẩm của các đề tài, dự án, nhiệm vụ các cấp; Về hợp tác quốc tế, Viện có 08 nhiệm vụ hợp tác với các tổ chức nước ngoài (ICRAF, CIAT, CIRAD, Công ty K + S Asia Pacific Pte Ltd., Trường Đại học Tsukuba, TKI, IRD, GCP), hợp tác với một số đối tác quốc tế để nghiên cứu, thử nghiệm các nội dung liên quan đến câycà phê, hồ tiêu.

Hình 2. TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020

     Với tinh thần thẳng thắn và dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến cho các báo cáo. Đặc biệt là đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với hiệu quả cao nhất. Nhiệm vụ trong năm 2021 tập trung vào các nội dung sau: tiếp tục sắp xếp lại cán bộ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Kịp thời bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ở các bộ phận đang thiếu theo đúng qui trình, hướng dẫn; Xây dựng phương án tự chủ của Viện trên cơ sở tiềm lực và vật lực hiện có; Tích cực đề xuất và tham gia tuyển chọn đề tài/dự án các cấp theo đúng khả năng và chuyên môn của đơn vị; Tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường về tiêu thụ các sản phẩm của Viện như cây giống nuôi cấy mô, chế phẩm sinh học, cà phê bột nguyên chất…; Khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế về cơ sở vật chất, đất đai của Viện để tăng nguồn thu cho đơn vị; Thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ CGCN và năng động hơn nữa trong việc tìm kiếm các nội dung hợp tác mới, đặc biệt là hợp tác với các doanh nghiệp.

     Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Viện đã công bố và phát thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao về nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động Công đoàn năm 2019.

Một số hình ảnh phát thưởng tại Hội nghị: