DANH SÁCH TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ CÀ PHÊ

ThS. Đào Thị Lan Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Tính đến năm 2015, có 40 Tiêu chuẩn Quốc gia về cà phê đã được ban hành, trong đó có 17 tiêu chuẩn được thay thế các tiêu chuẩn trước đây không còn phù hợp. Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách tiêu chuẩn Quốc gia về cà phê đã ban hành (1990 – 2015)

tcvn