Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Kết quả nghiên cứu khoa học(16/01/2016)

Nghiên cứu chọn lọc các giống Macadamia thích hợp điều kiện vùng Tây Nguyên và khả năng phát triển cây Macadamia bằng phương thức trồng xen ThS. Trần Vinh KS. Đặng Thị Thùy Thảo Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 1. Mở đầu Hiện nay vấn đề xác định cơ cấu cây trồng trong nông lâm nghiệp là vấn đề nan giải  đối với nhiều địa phương trong cả…

Technical Institute of Agriculture and Forestry Highlands awarded “Golden rice Cotton Vietnam” in 2015 for the new coffee varieties.(15/11/2015)

Dark 11.13.2015, in Hall DOD, Hanoi, MARD has held Golden rice Cotton Award second Vietnam – 2015. Technical Institute of Agriculture and Forestry Highland honor to receive award for the new coffee varieties. Vietnam’s rice flower yellow single prize of the Ministry of Agriculture and Rural Development presented to the groups and individuals who have contributed actively to serve the cause of industrialization and modernization of agriculture in rural Vietnam…