Múa quạt (Viện di truyền nông nghiệp)

https://www.youtube.com/watch?v=jZ2QhAo0i80