Danh sách tài liệu mới tháng 7/2018

Thư viện của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên xin giới thiệu danh sách tài liệu mới tháng 7 năm 2018 như sau:

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Năm xuất bản

Nhà xuất bản/Nơi xuất bản/Trang web

1

Ebook: Luận văn Tiến sĩ về Sinh Học – Ngành Di truyền học

Nhiều tác giả

1984 – 2017

 

2

Ebook: Luận văn Tiến sĩ về Sinh Học – Ngành Thực vật học

Nhiều tác giả

1986 – 2017

 

3

Ebook: Luận văn Tiến sĩ về Sinh Học – Ngành Di truyền chọn giống

Nhiều tác giả

2011 – 2017

 

4

Tuyển tập Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về vi sinh học (Bao gồm 4 tập)

 

2018

 

5

Tuyển tập Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về phân bón

 

2018

 

6

Ebook: Nội dung kỷ yếu hội thảo quốc gia Phát triển KT-XH Vùng Tây Nguyên Lần 2 năm 2018

 

2018

NXB Nông nghiệp