Nguồn nhân lực: Tổ chức bộ máy: bao gồm Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng, 03 phòng chức năng; 09 phòng, bộ môn nghiên cứu; 03 đơn vị trực thuộc. Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 282 người, trong đó: có 12 tiến sỹ, 37 thạc sỹ, 106 đại học và tương đương, 26 trung cấp, 101 công nhân kỹ thuật.

vien1

Cơ sở vật chất : Về đất đai hiện nay Viện đang quản lý và sử dụng 277 ha đất, Viện đã quản lý sử dụng tốt, chủ yếu là phục vụ các nội dung nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất, kinh doanh. Tại viện có 3 phòng thí nghiệm, hệ thống máy chế biến cà phê, sân phơi, hồ đập, hệ thống tưới, giảng đường và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu. Tại các trung tâm đều có các phòng thí nghiệm và khu thực nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu.

vien2

vien3