Danh sách các đề tài, dự án về cây Dâu, Tằm do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) chủ trì, thực hiện (tính từ năm 2011)(05/10/2018)

Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế   1.Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây dâu, tằm do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm tại huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng (Dự án cấp tỉnh, 2011 – 2012) – Nghiên cứu chọn tạo…

Danh sách các đề tài, dự án về cây ăn quả do WASI chủ trì, tham gia thực hiện (giai đoạn 2011 – 2018)(30/04/2018)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VỀ CÂY ĂN QUẢ DO WASI CHỦ TRÌ, THAM GIA THỰC HIỆN (GIAI ĐOẠN 2011 – 2018) ThS. Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế   1. Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây ăn quả do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Nghiên cứu phát triển một số loài cây ăn quả đặc…

Danh sách các đề tài, dự án về cây ca cao do WASI chủ trì, tham gia thực hiện (giai đoạn 2011 – 2017)(30/04/2018)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VỀ CÂY CA CAO DO WASI CHỦ TRÌ, THAM GIA THỰC HIỆN (GIAI ĐOẠN 2011 – 2017) ThS. Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế  1. Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây ca cao do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu mới phục vụ công tác chọn…

Danh sách các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây Cà phê do WASI chủ trì, tham gia thực hiện(02/04/2018)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ VỀ CÂY CÀ PHÊ DO WASI CHỦ TRÌ, THAM GIA THỰC HIỆN (TÍNH TỪ NĂM 1997 – 2018) Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây cà phê do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Kết quả điều tra nghiên cứu rệp sáp (P. citri Risso)…

Danh sách các đề tài, dự án về cây Hồ tiêu do WASI chủ trì, phối hợp thực hiện(02/04/2018)

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VỀ CÂY HỒ TIÊU DO WASI CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN (TÍNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NAY) Đào Thị Lan Hoa Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây hồ tiêu do WASI chủ trì đã nghiệm thu – Thành phần sâu bệnh hại tiêu tại một số vùng trồng chính ở…

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016(16/06/2016)

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP BỘ VÀ CẤP TỈNH ĐANG THỰC HIỆN TỪ 2011-2016 Đơn vị: VIỆN KHKT NÔNG LÂM NGHIỆP TÂY NGUYÊN   TT Tên đề tài/dự án Chủ nhiệm đề tài/dự án Thời gian thực hiện   I Đề tài/Dự án cấp Nhà nước       1 ĐTĐL: Nghiên cứu phát triển sản xuất ca cao bền vững tại…