Danh sách các đề tài, dự án về cây Dâu, Tằm do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) chủ trì, thực hiện (tính từ năm 2011)

Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

 

1.Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây dâu, tằm do WASI chủ trì đã nghiệm thu

– Xây dựng mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trồng dâu, nuôi tằm tại huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng (Dự án cấp tỉnh, 2011 – 2012)

– Nghiên cứu chọn tạo giống dâu, tằm Tây Nguyên (Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2015).

– Trồng, chăm sóc, lưu giữ tập đoàn quỹ gen cây thức ăn gia súc, cây dâu (Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2016).

– Xây dựng mô hình nuôi tằm con cho các nông hộ tại các tổ hợp tác nuôi tằm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc (Đề tài cấp thành phố Bảo Lộc, 2016 – 2017).

– Trồng, chăm sóc, lưu giữ, phát triển tập đoàn quỹ gen cây dâu và một số cây trồng nông nghiệp khác vùng Lâm Đồng (Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2017).

2.Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây dâu, tằm do WASI chủ trì đang thực hiện

Đánh giá một số tính trạng cơ bản của các giống tằm trong tập đoàn và một số giống tằm hiện có trong sản xuất để phục vụ định hướng nghiên cứu chọn tạo giống tằm mới cho vùng Tây Nguyên (Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 2018)

3. Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây dâu, tằm do WASI phối hợp thực hiện với các đơn vị khác đã nghiệm thu

– Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở Huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng (Dự án chuyển giao thuộc chương trình nông thôn miền núi, phối hợp thực hiện với huyện Lâm Hà, 2011 – 2013).

– Nghiên cứu chọn tạo giống dâu, tằm thích hợp cho các vùng sản xuất trọng điểm (Đề tài cấp Bộ, phối hợp thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương, 2011 – 2015).

– Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu (Dự án giống cấp Bộ, giai đoạn 2011 – 2015, phối hợp thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm tơ Trung ương, 2011 – 2015).

4.Tên các đề tài, dự án, nhiệm vụ về cây dâu, tằm do WASI đang phối hợp thực hiện với các đơn vị khác

– Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu (Dự án giống cấp Bộ, phối hợp thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm tơ Trung ương, thuộc dự án đầu tư “Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu”,  thực hiện 2016, 2017, 2018).

 – Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật Nông nghiệp (Đề tài cấp Bộ, phối hợp thực hiện với  Trung tâm Tài nguyên Thực vật, hàng năm).

 – Xây dựng và phát triển mô hình áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trồng giống dâu lai mới và nuôi tằm con tập trung ở một số vùng sản xuất trọng điểm (Dự án khuyến nông Trung ương, phối hợp thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu Dâu Tằm Tơ Trung ương, 2017 – 2018).

– Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để phát triển bền vững ngành trồng dâu nuôi tằm tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Dự án cấp tỉnh Lâm Đồng, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạ Tẻ, thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025).