Quy trình tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc (WASI) cho cà phê vối áp dụng cho dự án VnSAT

HTT WASIjpg_3

HTT WASIjpg_4

HTT WASIjpg_5

HTT WASIjpg_6

HTT WASIjpg_7

HTT WASIjpg_8

HTT WASIjpg_9

HTT WASIjpg_10

HTT WASIjpg_11