Phòng Thí nghiệm Trung tâm – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên công bố chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017

KS. Đặng Thị Vân – Phòng Thí nghiệm Trung tâm

     Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã được Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định về việc công nhận năng lực phòng thử nghiệm.

     Theo quyết định số 319/QĐ-AOSC ngày 16 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực đến ngày 15 tháng 12 năm 2024.

     Phòng thử nghiệm được mang mã số VLAT-1.222

     Công nhận Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Viện KHKT NLN Tây Nguyên có đủ năng lực thử nghiệm trong lĩnh vực phân bón đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với các phép thử sau:

STT

Tên phép thử

Phương pháp

1

Ẩm độ

TCVN 9297:2012

2

Chất hữu cơ (HC)

TCVN 9294:2012

3

Axithumic

TCVN 8561:2010

4

Đạm Tổng số (N)

TCVN 8557:2010

5

Lân hữu hiệu (P2O5)

TCVN 8559:2010

6

Kali hữu hiệu (K2O)

NH.HD.11/PB

7

Lưu huỳnh tổng số (S)

TCVN 9296:2012

     Năm 2019, Phòng Thí nghiệm Trung tâm cũng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 3122/TĐC-HCHQ ngày 03 tháng 10 năm 2019 đối với tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực Hóa học với số đăng kí: 419/TN-TĐC.