Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp nhà nước

Đào Thị Lan Hoa, Đinh Thị Tiếu Oanh, Đặng Thị Thắm

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2022, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu chọn tạo giống cà phê vối chất lượng cao cho các vùng trồng cà phê tập trung ở Tây Nguyên” thuộc Dự án KH&CN “Công nghệ chọn tạo, sản xuất giống cà phê chất lượng cao và kỹ thuật canh tác cà phê tiên tiến đạt năng suất, chất lượng cao”. Đề tài do WASI chủ trì thực hiện và Thạc sĩ Đinh Thị Tiếu Oanh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 09 thành viên do TS. Trần Vinh – Quyền Viện trưởng WASI làm Chủ tịch Hội đồng.

Đại biểu tham dự gồm có: Phòng Kế hoạch Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Văn phòng; Ban chủ nhiệm đề tài.

Hình 1. Thạc sĩ Đinh Thị Tiếu Oanh – Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo tổng kết Đề tài

Qua 42 tháng thực hiện (7/2018 – 12/2021), Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung  và đảm bảo sản phẩm đạt theo thuyết minh đã phê duyệt, cụ thể:

– Vật liệu khởi đầu cà phê vối: 15 dòng vô tính (06 dòng vô tính cà phê vối có năng suất, chất lượng cao; 09 dòng vô tính cà phê vối có khả năng chịu hạn);

– Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành đặc cách 02 giống cà phê vối chất lượng cao gồm: giống Xanh Lùn (TS5) và Cà phê Dây;

– 02 Quy trình canh tác giống cà phê chất lượng cao bền vững cho 2 giống Xanh Lùn (TS5) và Cà phê Dây;

– 02 Quy trình nhân giống cà phê bằng phương pháp in vitro cho 2 giống mới Xanh Lùn (TS5) và Cà phê Dây;

– Tập huấn về kỹ thuật nhân giống và canh tác cho giống mới: 06 lớp với 300 lượt người;

– Hội thảo đầu bờ: tổ chức được 2 hội thảo tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông;

– Bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của Đề tài: 2 bài báo đăng trên Tạp chí VAAS năm 2020 (Số 112/2020 và số 119/2020);

– Đào tạo sau đại học: Đào tạo được 01Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng;

– Mô hình giống cà phê vối mới: Xây dựng được 30 ha mô hình giống cà phê vối chất lượng cao tại 5 tỉnh Tây Nguyên. Năng suất mô hình đạt trung bình > 3,0 tấn nhân/ha ở vụ thu bói và đạt > 3,5 tấn nhân/ha ở vụ kinh doanh 1. Chất lượng thử nếm đạt từ 80,25 – 81,00 điểm theo tiêu chuẩn SCA.

Hình 2. TS. Trần Vinh – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu kết luận Buổi họp Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả thưc hiện của Đề tài và xếp loại Đạt.

Hội đồng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các vật liệu tiềm năng, các mô hình giống mới tại các vùng trồng vào các vụ kinh doanh tiếp theo để xác lập mối tương quan giữa các đặc tính nổi trội của giống (năng suất, chất lượng cao, chịu hạn) với điều kiện canh tác từng vùng sinh thái (khí hậu, thổ nhưỡng), nhằm tiến tới xác định cơ cấu giống chất lượng cao cho từng vùng trồng đặc trưng.