Họp khối thi đua Viện vùng và chuyên đề

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, “Khối thi đua các Viện vùng và chuyên đề” đã tổ chức họp tại Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Báu – Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên, Trưởng khối.

image001

Thành phần tham dự gồm các đơn vị  : Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên; Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long; Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Viện KHKT Nông nghiệp Bắc Trung Bộ; Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm; Viện Môi Trường Nông nghiệp; Viện KHKT Nông nghiệp Miền Nam; Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Miền Núi Phía Bắc.

image002

Tại cuộc họp, Ông Lê Ngọc Báu đã đọc Quy chế Thi đua số 70/QĐ-VL-TCHC ngày 26 tháng 6 năm 2013, Giao ước thi đua ngày 28 tháng 6 năm 2013 của khối Viện Vùng và Viện Chuyên đề và báo cáo đánh giá hoạt động của khối  Viện năm 2014.

Cuộc họp đề cập đến các nội dung  : Xét cờ thi đua cho các đơn vị thuộc khối Viện Vùng và chuyên đề năm 2014; Góp ý cho bảng chấm điểm năm 2015; Thông qua Giao ước thi đua năm 2015;  cuối cùng là bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối cho Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

. Cuộc họp  đã thống nhất đề nghị Trưởng khối trình Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xét và trình Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp Phát Triển nông thôn  tặng cờ thi đua của Bộ, Chính Phủ cho các đơn vị :

  • Cờ thi đua của Bộ : 3 đơn vị

+ Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Miền núi Phía Bắc;

+ Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên;

+ Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

  • Cờ thi đua của Chính Phủ : 1 đơn vị

+ Viện KHKT Nông Lâm Nghiệp Miền núi Phía Bắc.

Thông qua cuộc họp, các đơn vị cùng cam kết thực hiện tốt các nội dung trong Giao ước thi đua, phấn đấu đưa Khối các Viện vùng và chuyên đề, trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trở thành Khối tiêu biểu trong phong trào thi đua của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc thành công tốt đẹp vào 11h cùng ngày.