THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẦU RIÊNG ĐÔNA XEN CANH CHUỐI CAVENDISH THEO HƯỚNG HỮU CƠ