Vòng đời của tuyến trùng gây u sưng rễ

Người dịch: Thạc sỹ Nguyễn Thị Tiến Sỹ

Bộ môn Bảo vệ Thực vật


     Vòng đời của tuyến trùng gây u sưng rễ bắt đầu phát triển từ trứng thành ấu trùng tuổi 1 (J1). J1 vẫn ở trong trứng và nở thành ấu trùng tuổi 2 (J2). J2 là giai đoạn xâm nhiễm duy nhất của tuyến trùng gây u sưng rễ (Hình 1). J2 tấn công đầu rễ non và di chuyển vào bên trong rễ (Hình 1). Chúng di chuyển vào vùng tế bào nơi J2 khởi đầu tại vị trí chích hút bằng cách bơm dịch thực quản vào tế bào rễ để hình thành tế bào khổng lồ.

  Hình 1

Hình 2

     Ấu trùng tuổi 2 không có cơ quan sinh sản. Giống như tất cả tuyến trùng, vòng đời tuyến trùng gây u sưng rễ có 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn trải qua quá trình biến thái như côn trùng. Do đó, ấu trùng tuyến trùng gây u sưng rễ không giống như con đực và con cái trưởng thành. Ở giai đoạn ấu trùng tuổi 4, quá trình biến đổi từ ấu trùng thành con cái trưởng thành hình cầu hoặc con đực trưởng thành hình giun trở nên rõ ràng. Chúng trở thành con trưởng thành từ lớp biểu bì của J4 (Hình 3). Một con tuyến trùng cái có thể đẻ từ 500 – 1.000 trứng (Hình 4).

Hình 3

Hình 4

     Vòng đời của tuyến trùng gây u sưng rễ rất khác nhau giữa các loài, nhưng có thể rất ngắn khoảng 2 tuần. Tuyến trùng ở những vùng lạnh thường có vòng đời dài hơn. Trứng có thể vẫn ở trong mô rễ hoặc được phóng thích ra ngoài đất. Trứng nở bất kỳ mà không cần phải có dịch rễ cây. Nếu gặp điều kiện không thuận lợi, trứng của tuyến trùng gây u sưng rễ có thể tồn tại trong đất 1 năm.

Nguồn tài liệu:

Mitkowski, N.A. and G.S. Abawi. 2003. Disease Cycle and Epidemiology,  Root-knot nematodes. The Plant Health Instructor. DOI:10.1094/PHI-I-2003-0917-01. Revised 2011.   http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/Nematodes/Pages/RootknotNematode.aspx