Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên tham dự Hội thảo khoa học “Giải pháp quản lý sâu, bệnh hại sầu riêng, bơ và mít tỉnh Đắk Lắk”

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).