Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên làm việc với Vụ Phát triển rừng – Tổng Cục Lâm nghiệp