Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và các chuyên gia nông nghiệp Thái Lan