Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018

ThS. Dương Thị Oanh

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ Tiêu

Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây Hồ tiêu tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

Đến dự với hội nghị có đồng chí Trương Hồng – Quyền Viện trưởng; đồng chí Vũ Thế Thịnh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm.

Hình 1. Quang cảnh hội nghị tổng kết

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Ngọc – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của đơn vị.

Báo cáo đã tổng kết, đánh giá về công tác tổ chức hành chính, công tác chuyên môn về nghiên khoa học và chuyển giao công nghệ, công tác Đảng, công tác đoàn thể,…của năm 2017, qua đó nêu rõ những mặt đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác trong năm 2018.

Hình 2. Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc trình bày báo cáo tổng kết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng – Quyền Viện trưởng ghi nhận và đánh giá cáo những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua. Đồng thời chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018. Theo đồng chí Trương Hồng, Trung tâm phải thể hiện tinh thần đoàn kết, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nghiên cứu viên, cần rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại trong năm 2017 để đưa đơn vị phát triển tốt hơn.

Hình 3. Đồng chí Trương Hồng phát biểu chỉ đạo hội nghị