Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình thâm canh bền vững cà phê theo hướng BAP nâng cao chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu”

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH THÂM CANH BỀN VỮNG CÀ PHÊ (2020)