Quyết định ban hành quy trình kỹ thuật: “Quy trình xử lý cận thu hoạch và sau thu hoạch cà phê”

QUYẾT ĐỊNH BAN HANH QTKT QUY TRÌNH XỬ LÝ CẬN THU HOẠCH VÀ SAU THU HOẠCH CÀ PHÊ (2020)