Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia: Điều, Tiêu