Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk

TS. Trương La,

Bộ môn Chăn nuôi và Đồng cỏ

     Vào lúc 14 giờ ngày 18/6/2018, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án: Ứng dụng các quy trình công nghệ và giải pháp thị trường nhằm xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt tại một số xã đặc biệt khó khăn ở 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk”. Dự án do WASI chủ trì thực hiện và TS. Trương La làm chủ nhiệm. 

     Mục tiêu Dự án là áp dụng đồng bộ các quy trình công nghệ và một số giải pháp thị trường để xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt đạt hiệu quả và bền vững; góp phần xoá đói giảm nghèo cho đồng bào tại một số xã đặc biệt khó khăn của 2 huyện Ea Súp và Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đồng thời thực hiện chủ trương của Tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội cho các xã vùng biên giới.

     Hội đồng gồm 07 thành viên do TS. Trương Hồng, Quyền Viện trưởng làm Chủ tịch.

     Qua 03 năm thực hiện (5/2015 – 6/2018), Dự án đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung và đảm bảo đúng tiến độ như thuyết minh đã phê duyệt, cụ thể:

     – Dự án đã xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt tại 4 địa điểm với 12 hộ tham gia, kết quả đạt được như sau: Tổng đàn bò là 274 con tăng 69 con (33,7%) so với đàn bò lúc bắt đầu thực hiện dự án. Trong đó, số bò nền có 127 con, bình quân 10,6 con/hộ, vượt kế hoạch đề ra (2 – 3 con/hộ). Số lượt bò được phối giống mang thai là 114 con, đạt 89,8% số bò nền; số bò lai đẻ ra 52 con, có khối lượng lúc 12 tháng tuổi đạt 174,9 kg/con, tăng hơn so với bò địa phương là 66%; lúc 18 tháng tuổi đạt 208 kg/con, tăng hơn so với bò địa phương là 40,5%. Tổng diện tích cỏ trồng là 1,83 ha, bình quân 0,15 ha/hộ, đạt chỉ tiêu kế hoạch (0,1 – 0,2 ha/hộ). Năng suất xanh cỏ Ghi nê đạt 183 tấn/ha/năm, cỏ VA06 đạt 289,7 tấn/ha/năm, đạt yêu cầu đề ra. Mô hình bước đầu đạt hiệu quả kinh tế và có tính bền vững.

     – Dự án đã hoàn thiện 04 quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, gồm: Quy trình trồng và sử dụng các giống cỏ chăn nuôi; Quy trình chế biến thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò; Quy trình vỗ béo bò thịt; Quy trình phòng trị bệnh cho bò. Các quy trình phù hợp với điều kiện tại 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Tây Nguyên.

     – Đã đào tạo được 20 kỹ thuật viên chăn nuôi và tập huấn cho 260 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò thịt.

     Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả đạt được của Dự án và cho rằng đây là Dự án có tính thực tiễn cao, có thể ứng dụng để nhân rộng vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò thịt theo hướng chất lượng cao và bền vững tại Đắk Lắk trong thời gian tới.

     Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt và đề nghị Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk để nghiệm thu Dự án cấp Tỉnh.

Hình 1. Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

  Hình 2. TS. Trương Hồng điều hành phiên họp Hội đồng

Hình 3. TS. Trương La – Chủ nhiệm Dự án trình bày báo cáo

Hình 4. Các thành viên Hội đồng đánh giá Dự án