Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng

TS. Trương La

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

     Vào lúc 14 giờ ngày 29/3/2019, Viện KHKT Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài: “Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản, bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Đề tài do WASI chủ trì thực hiện và TS. Trương La làm chủ nhiệm.  

     Mục tiêu Đề tài là phát triển nguồn thức ăn bảo đảm chất lượng nhằm cung cấp cho đàn bò thịt cao sản và bò sữa, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

     Hội đồng gồm 07 thành viên do TS. Trương Hồng – Quyền Viện trưởng làm Chủ tịch.

     Qua 02 năm thực hiện (3/2017 – 02/2019), Đề tài đã tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung và đảm bảo đúng tiến độ như thuyết minh đã phê duyệt, cụ thể:

     Đề tài đã xác định được 03 giống cỏ tiềm năng để phát triển trồng làm thức ăn cho bò tại Lâm Đồng; công nhận 01 quy trình kỹ thuật chế biến cỏ và phụ phẩm làm thức ăn cho bò; xây dựng 08 công thức khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh-TMR (Total Mixed Rition) cho bò thịt sinh trưởng, bò thịt vỗ béo, bò sữa đang khai thác sữa và bò cạn sữa; xây dựng 04 mô hình chăn nuôi bò thịt và bò sữa áp dụng thức ăn TMR, hiệu quả kinh tế của các mô hình đều cao hơn bò đối chứng (không sử dụng khẩu phần TMR).

     Đề tài đã đào tạo được 20 kỹ thuật viên chăn nuôi và tập huấn cho 200 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò. Ngoài ra, đề tài đã đăng được 07 bài báo khoa học trên các tạp chí, thông tin trong nước; tham gia đào tạo 02 học viên cao học chuyên ngành chăn nuôi.

     Các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá cao kết quả đạt được của Đề tài và cho rằng đây là Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, có thể ứng dụng để nhân rộng vào sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò theo hướng chất lượng cao và bền vững tại Lâm Đồng trong thời gian tới.

     Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Đạt và được đề nghị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cho phép nghiệm thu cấp Tỉnh.

Hình 1. TS. Trương Hồng – Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp

 

Hình 2. TS. Trương La đang trình bày báo cáo Đề tài

 

Hình 3. Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu cơ sở Đề tài