Một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

ThS. Đào Thị Lan Hoa

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

      Từ tháng 01 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra 6 quyết định loại bỏ 14 hoạt chất thuốc bảo vệ ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật cho phép sử dụng tại Việt Nam. Trong đó thuốc trừ sâu có 7 hoạt chất, thuốc trừ bệnh có 3 hoạt chất, thuốc trừ cỏ có 3 hoạt chất, thuốc trừ chuột có 1 hoạt chất.

     Danh sách các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật bị loại bỏ (2/2017 – 4/2019)

TT

Tên hoạt chất

Thời gian áp dụng loại bỏ

Quyết định

1

Thuốc trừ sâu

 

 

1.1

Trichlorfon

16/10/2017

Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV, ngày 16/10/2017

1.2

Carbofuran

16/10/2017

1.3

Acephate

27/10/2019

Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV, ngày 28/8/2018

1.4

Diazinon

27/10/2019

1.5

Malathion

27/10/2019

1.6

Chlorpyrifos ethyl

11/02/2021

Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, ngày 12/02/2019

1.7

Fipronil

11/02/2021

2

Thuốc trừ bệnh

 

 

2.1

Carbendazim

02/01/2019

Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV, ngày 03/01/2017

2.2

Benomyl

02/01/2019

2.3

Thiophanate-methyl

02/01/2019

3

Thuốc trừ cỏ

 

 

3.1

2,4D

07/02/2019

Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV,  ngày 08/02/2017

3.2

Paraquat

07/02/2019

3.3

Glyphosate

10/6/2020

Quyết định số 1186 QĐ-BNN-BVTV, ngày 10/4/2019

4

Thuốc trừ chuột

 

 

4.1

Zinc phosphide

27/10/2019

Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV, ngày 28/8/2018

     Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cần cập nhật thông tin, chú ý thời gian loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật./.