LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 28/8 – 01/9/2017