LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 14/8 – 18/8/2017