LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 03/7 – 07/7/2017