LỊCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN TUẦN 8/7 – 12/7/2019